کنسول وسط پارس قدیم با دسته سیم و کلید در دو رنگ ( بژ و مشکی)

تنظیمات دمو