قاب رادیو و زیر سیگاری داشبورد پارس قدیم (چوبی مات)

تنظیمات دمو